Experiència professional

Aquí podeu consultar el meu Currículum Vitae en versió abreujada. A continuació podeu veure les organitzacions, empreses i mitjans on he treballat durant els darrers anys. / Aquí podéis consultar mi currículum en versión abreviada. A continuación, podéis ver las organizaciones, empresas y medios donde he trabajado a lo largo de los últimos años.

TÈCNICA DE COMUNICACIÓ D’ORGANITZACIONS

Novembre 2012-Actualitat

Calala Fondo de Mujeres (novembre 2012-actualitat)  Suport en comunicació interna i externa al Fons de Dones Calala, dedicat a la mobilització de recursos per a organitzacions de dones en risc d’exclusió a Llatinoamèrica i Carib i l’Estat Espanyol. Disseny i implementació del Pla de Comunicació 2013: disseny de campanyes puntuals, estratègies de comunicació per diferents públics,  actualització de la web./Calala Fondo de Mujeres (noviembre 2012). Apoyo en comunicación interna y externa al Fondo de Mujeres Calala, dedicado a la movilización de recursos para organizaciones de mujeres en riesgo de exclusión en Latinoamérica y Caribe y Estado Español. Diseño e implementación del Plan de Comunicación 2013, campañas puntuales,  estrategias de comunicación para diferentes públicos, actualización de la web.

Setembre 2011 – Abril 2012 / Septiembre 2011-Abril 2012

Tècnica de comunicació interna i externa del Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya. Posada en marxa de l’àrea de comunicació; elaboració del Pla de Comunicació del tercer qüatrimestre de 2011 i de 2012, gestió de la comunicació interna i externa.. Producció dels esdeveniments de la campanya “30 anys reiVIHndicant-nos” amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Sida 2011. Participació en grup d’advocacy (incidència política) i elaboració d’estratègies conjuntes amb plataformes estatals d’ONG./ Técnica de comunicación interna y externa del Comitè 1r de Desembre-Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya. Puesta en marcha del área de comunicación, elaboración del Plan de Comunicación del tercer cuatrimestre de 2011 y de 2012, gestión de la comunicación interna y externa. Producción de los eventos de la campaña “30 años reiVIHndicándonos” con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida 2011. Participación en grupo de advocacy (incidencia política) y elaboración de estrategias conjuntas con plataformas estatales de ONG.

Setembre 2010 – Març 2011 / Septiembre 2010-marzo 2011

Tècnica de comunicació de Ca la Dona, associació de i per a dones.  Gestió de la comunicació interna i externa coordinació de la revista Ca la Dona,confecció de l’Agenda mensual d’activitats per a les sòcies.  /  Técnica de comunicación de Ca la Dona. Gestión de la comunicación interna y externa y coordinación de la revista Ca la Dona, confección de la Agenda mensual de actividades para las socias .

Abril 2010 – Juliol 2010 /Abril-Julio 2010

Organització de la presentació de la nova  web de Canalsolidari.org i reforç a la campanya de presentació de la fundació Hazloposible. Disseny i producció de l’acte de celebració del 10è Aniversari de Canalsolidari.org, La Casa Encendida, Madrid, 1 de juliol de 2010. Reforç a la campanya de comunicació de la nova web de Canalsolidari.org i la Fundació Hazloposible. /Diseño y producción del acto de celebración del 10 º Aniversario de Canalsolidari.org, La Casa Encendida, Madrid, 1 de julio de 2010. Refuerzo a la campaña de comunicación de la nueva web de Canalsolidari.org y la Fundación Hazloposible.

Novembre 2009 – Febrer 2010 / Noviembre 2009-Febrero 2010

Tècnica de comunicació de la Cooperativa de consum i comerç just La Ceiba. Elaboració del pla de comunicació i difusió 2010 de La Ceiba; representació en jornades sobre Polítiques Comercials de la Unió Europea amb Àfrica i Llatinoamèrica./ Técnica de comunicación de la Cooperativa de consumo y comercio justo La Ceiba.Elaboración del plan de comunicación y difusión 2010 de La Ceiba; representación en jornadas sobre Políticas Comerciales de la Unión Europea con África y Latinoamérica

Febrer-Maig de 2009

Tècnica de comunicació i campanyes per a l’ Associació Punt i Coma, Editora del Periòdic Diagonal. Campanya de comunicació del número 101; disseny  i producció de l’esdeveniment de presentació, 5 de maig de 2009, Sala Heineken, Madrid. / Técnica de comunicación y campañas para la Asociación Punto y Coma, Editora del Periódico Diagonal. Campaña de comunicación del número 101; diseño y producción del evento de presentación, 5 de mayo de 2009, Sala Heineken, Madrid

Març 2007– Juny 2007 / Marzo a junio de 2007

Tècnica de comunicació per a la  Federación de Mujeres Progresistas. Participació al disseny del nou pla de  comunicació i imatge corporativa.  Producció del 20è Aniversari de l’entitat: Jornada sobre Igualtat al Senat, 30 de maig de 2007; Xª Edició del Premi Mujeres Progresistas, lliurat al President del Govern, Jose Luis Rodríguez Zapatero, entre altres personalitats, a la seu del Principat d’ Astúries a Madrid, 30 de juny de 2007/ Técnica de comunicación para la  Federación de Mujeres Progresistas.Participación en el diseño del nuevo plan de comunicación e imagen corporativa. Producción del 20 º Aniversario de la entidad: Jornada sobre Igualdad en el Senado, 30 de mayo de 2007; X ª Edición del Premio Mujeres Progresistas, entregado al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, entre otras personalidades, en la sede del Principado de Asturias en Madrid, 30 de junio de 2007.

Gener 2005– Març 2007

Responsable de comunicació de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Disseny i execució de plans de comunicació a curt, mig i llarg termini. Elaboració de la Memòria Anual 2004, 2005 i 2006; organització presentació de l’Informe d’Estat de Població Mundial 2005 i 2006 del Fons de Població de Nacions Unides -UNFPA-; acte públic de la Plataforma Sida i Desenvolupament en el Congrés dels Diputats amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra el VIH-Sida, 1 de desembre de 2006). Participació a la consulta de l’Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) del Ministeri de Sanitat i Consum, sobre comunicació en salut i gènere, 12 de maig de 2006, Madrid.  Aportació de comentaris al pla de comunicació de l’OSM i al pla de qualitat del Sistema Nacional de Salut; assessorament en estratègies comunicatives sobre salut i gènere (definició de públics i missatges). Suport a l’àrea d’advocacy en elaboració d’informes de mitjans per a organitzacions donants, disseny conjunt d’estratègies de comunicació i organització d’esdeveniments d’incidència (1ª i 2ª Jornada d’Incidència Política en Salut i Drets Sexuals i Reproductius de Joves Decissors i Decissores; Congrés dels Diputats novembre 2005 i desembre 2006; Seminari sobre Drets Sexuals i Reproductius a la Cooperació, 14 i 15 de març de 2007, Círculo de Bellas Artes). Gestió de l’exposició fotogràfica Dones del Món Cara a Cara, una mirada als Drets Reproductius, apadrinada per la Federació Internacional de Planificació Familiar i l’UNPFA./  Responsable de comunicación de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Diseño y ejecución de planes de comunicación a corto, medio y largo plazo. Elaboración de la Memoria Anual 2004, 2005 y 2006; organización presentación del Informe de Estado de Población Mundial 2005 y 2006 del Fondo de Población de Naciones Unidas-UNFPA-; acto público de la Plataforma Sida y Desarrollo en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida, 1 de diciembre de 2006). Participación en la consulta del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre comunicación en salud y género, 12 de mayo de 2006, Madrid. Aportación de comentarios al plan de comunicación de la OSM y al plan de calidad del Sistema Nacional de Salud; asesoramiento en estrategias comunicativas sobre salud y género (definición de públicos y mensajes). Apoyo al área de advocacy en elaboración de informes de medios para organizaciones donantes, diseño conjunto de estrategias de comunicación y organización de eventos de incidencia (1 ª y 2 ª Jornada de Incidencia Política en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Jóvenes decisorio y decisorio; Congreso de los Diputados 11 2005 y diciembre 2006; Seminario sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en la Cooperación, 14 y 15 de marzo de 2007, Círculo de Bellas Artes). Gestión de la exposición fotográfica Mujeres del Mundo Cara a Cara, una mirada a los Derechos Reproductivos, apadrinada por la Federación Internacional de Planificación Familiar y el UNPFA.

 FORMADORA I INVESTIGADORA I SENSIBILITZACIÓ SOBRE GÈNERE / FORMADORA E INVESTIGADORA SOBRE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Més d’una trentena de tallers, seminaris i xerrades sobre gènere i comunicació, drets humans. Col·laboracions destacades: / Más de una treintena de talleres, seminarios y charlas sobre género y comunicación, derechos humanos. Colaboraciones destacadas:

  • Investigadora a la Recerca Femení Plural: Cooperatives de Dones i Relacions de Gènere a les Cooperatives mixtes de Barcelona, Mataró i el Prat de Llobregat (2013), premiada amb  l’Ajut per la Recerca de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona per al 2013. Recerca dissenyada i realitzada conjuntament amb Sílvia Alberich i Elba Mansilla. Actualment en fase de documentació i disseny de metodologia. / Investigadora en la investigación Femenino Plural: Cooperativas de Mujeres y Relaciones de Género en las Cooperativas mixtas de Barcelona, Mataró y El Prat de Llobregat. (2013), premiada con la Beca para la Investigación del Área de Igualdad y Ciudadanía de la Oficina de Promoción de Políticas de Igualdad Mujer-Hombre de la Diputación de Barcelona para el 2013. Investigación diseñada y realizada conjuntamente con Silvia Alberich y Elba Mansilla. Actualmente en fase de documentación y diseño de metodología.
  • Associada a la Xarxa d’Expertes i Experts en Comunicació i Gènere del PNUD-Amèrica Llatina i Carib, Àrea Pràctica de Gènere per a Amèrica Llatina i el Carib del PNUD: Membre de la Xarxa d’Expertes i Experts en Comunicació i Gènere de l’Àrea Pràctica de Gènere del Centre Regional del PNUD a Llatinoamèrica i Carib per a l’any 2012, amb possibilitat de prolongació de contracte fins al 2015. Realització de serveis i productes associats al tema de comunicació i gènere (estudis, diagnòstics, assessories tècniques, campanyes …) i formació i missions de suport als països segons les necessitats del Centre Regional, oficines de país i altres contraparts./ Asociada a la Red de Expertas y Expertos en Comunicación y Género del PNUD-América Latina y Caribe, Área Práctica de Género para América Latina y el Caribe del PNUD: Miembro de la Red de Expertas y Expertos en Comunicación y Género del Área Práctica de Género del Centro Regional del PNUD en Latinoamérica y Caribe para el año 2012, con posibilidad de prolongación de contrato hasta el 2015. Realización de servicios y productos asociados al tema de comunicación y género ( estudios, diagnósticos, asesorías técnicas, campañas…) y formación y misiones de apoyo a los países según las necesidades del Centro Regional, oficinas de país y otras contrapartes.
  • Veterinaris Sense Fronteres ( 2012): Formació interna a la trobada de l’equip de l’organització Perspectiva de gènere i sobirania alimentària: vincles amb les lluites feministes (10 de novembre de 2012, Barcelona).
  • ACSUR-Las Segovias (2012-10): Investigadora de reforç per a l’Aproximació sobre Sabers i Experiències Feministes Transformadores a Catalunya: ACSUR-Las Segovias Catalunya, agost-octubre 2012./ Investigadora de refuerzo para la Aproximación sobre Saberes y Experiencias Feministas Transformadoras en Catalunya, agosto-octubre 2012; Redacció del capítol Les migrades en els mitjans, doblement nouvingudes: per una informació amb perspectiva de gènere, classe i ètnia en el llibre Es busquen còmplices: per un tractament informatiu equilibrat de les migrants en els mitjans de comunicació  (ACSUR-Las Segovias, Barcelona 2010); dinamització del Feminari 2010, formació interna al personal sobre conciliació de la vida personal, familiar i laboral/ ACSUR-Las Segovias  Redacción del capítulo Las migradas en los medios, doblemente recién llegadas: por una información con perspectiva de género, clase y etnia en el libro “Se buscan cómplices: por un tratamiento informativo equilibrado de las mujeres inmigradas en los medios de comunicación; (ACSUR-Las Segovias, Barcelona 2010); dinamización del Feminario 2010, formación interna al personal sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral;
  •   La Independent, Agència de notícies amb visió de gènere, Formació “Les dones als mitjans: com informar amb perspectiva de gènere, classe i ètnia (Col·legi de Periodistes de Catalunya, Àrea de Formació; 25 de maig de 2012); Formació sobre tractament informatiu de la violència de gènere i representació mediàtica de dones migrades i del sud a periodistes (COM Ràdio, Àrea de Formació, juny i juliol de 2011); Disseny, formulació i coordinació del projecte “Dones migrants, dones amb drets: la comunicació amb visió de gènere, una eina que obre mons” (maig a novembre de 2010).: 8 tallers de formació sobre gènere, migració femenina i comunicació per a periodistes i dones migrades amb un total de 101 persones formades de juliol a novembre de 2010. Projecte distingit com a bona pràctica en gestió de la migració femenina pel Fons Abriendo Mundos, finançador del projecte, i presentat al I Fòrum sobre Migració Femenina a la Regió Andina (Quito, 14 i 15 de setembre de 2011)./ La Independent, Agencia de noticias con visión de género:, Formación “Las mujeres en los medios: cómo informar con perspectiva de género, clase y etnia” (Col·legi de Periodistes de Catalunya, Área de Formación: 25 de mayo de 2012); Formación sobre tratamiento informativo de la violencia de género y representación mediática de mujeres migradas y del sur a periodistas ( COM Ràdio, Área de Formación, junio y julio de 2011);(mayo de a noviembre 2010) Diseño, formulación y coordinación del proyecto “Mujeres migrantes, mujeres con derechos: la comunicación con visión de género, una herramienta que abre mundos“: 8 talleres de formación sobre género, migración femenina y comunicación para periodistas y mujeres migradas con un total de 101 personas formadas de julio a noviembre de 2010. Proyecto distinguido como buena práctica en gestión de la migración femenina por el Fondo Abriendo Mundos, financiador del proyecto, y presentado en el I Foro sobre Migración Femenina en la Región Andina (Quito, 14 y 15 de septiembre de 2011).
  •  Fundació CEPS (Centre d’Estudis Polítics i Socials): dinamització de seminari i ponència sobre feminització de la pobresa a Amèrica Llatina, 1ª Trobada sobre Gènere i Democràcia a Amèrica Llatina, 13 al 16 de desembre de 2010; assessoria tècnica al Ministeri de Comunicació de Veneçuela sobre anàlisi i contrastació de missages (juliol-setembre 2009) ; assessoria al Ministeri del Despatx de la Presidència de la República de Veneçuela sobre lleis i polítiques de gènere i igualtat i equitat de gènere (setembre 2008-març 2009) / Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales): dinamización de seminario y ponencia sobre feminización de la pobreza en América Latina, 1 º Encuentro sobre Género y Democracia en América Latina, 13 al 16 de diciembre de 2010; asesoría técnica al Ministerio de Comunicación de Venezuela sobre análisis y contraste de mensajes (julio-septiembre 2009); asesoría al Ministerio del Despacho de la Presidencia de la República de Venezuela sobre leyes y políticas de género e igualdad y equidad de género (septiembre 2008-marzo 2009).
  •  Associació Punt i Coma-Periòdic Diagonal: Trobada Internacional de Comunicació Alternativa organitzada per ACSUR-Las Segovias, ponència sobre informació amb perspectiva de gènere en mitjans comunitaris, Rabat, 4 al 6 de juny de 2010; Taller sobre perspectiva de gènere en la informació, Curs de Periodisme Crític (Madrid, 30 d’abril de 2010) i Fòrum Social de Madrid (30 de gener de 2010); taller sobre divisió sexual del treball (13 de maig de 2006); / Asociación Punto y Coma-Periódico Diagonal: Encuentro Internacional de Comunicación Alternativa organizada por ACSUR-Las Segovias, ponencia sobre información con perspectiva de género en medios comunitarios, Rabat, 4 al 6 de junio de 2010; Taller sobre perspectiva de género en la información, Curso de Periodismo Crítico (Madrid, 30 de abril de 2010) y Foro Social de Madrid (30 de enero de 2010); taller sobre división sexual del trabajo (13 de mayo de 2006 )
  •  RAI (Recursos d’Animació Intercultural): Trobada Young Women Our Future, Egipte, novembre 2004 (monitoratge, disseny i facilitació de dinàmiques); Trobada Diàleg Intercultural Juvenil després de l’11-s (Nazaret, maig 2003); xerrades i taller d’identitat de gènere a l’intercanvi “Identitat i minories, març de 2003″./ RAI (Recursos de Animación Intercultural): Encuentro Young Women Our Future, Egipto, noviembre 2004 (monitorización, diseño y facilitación de dinámicas); Encuentro Diálogo Intercultural Juvenil tras el 11-s (Nazaret, mayo 2003);  charlas y taller de identidad de género en el intercambio “Identidad y minorías”, marzo de 2003;
  •  Sodepau: gestió de l’exposició Palestina i xerrades informatives sobre el conflicte palestino-israelià (hivern 2003)/ Sodepau: gestión de la exposición Palestina y charlas informativas sobre el conflicto palestino-israelí (invierno 2003)

PERIODISTA ESPECIALITZADA EN GÈNERE I DRETS HUMANS / PERIODISTA ESPECIALIZADA EN GÉNERO Y DDHH

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s